Programma

VLAAMS. VEILIG. VERANTWOORDELIJK.

 

Als N-VA willen we een sterk lokaal bestuur met de nodige bevoegdheden om voor de Zultenaars beleid te voeren, zo dicht mogelijk bij elke burger. Onze wortels liggen in onze straat, wijk en dorp. Elk met een eigen verhaal, unieke karakter en troeven. Hier delen we lief en leed met elkaar. Dat stukje Vlaanderen is onze thuis.

 

Ons leefmilieu hebben wij gevormd. De Leie, de meanders en de beken zijn onze aders, de bossen onze longen. We willen meer natuurontwikkeling, landschapsbeheer, een leefbaar platteland en groene dorpskernen voor nu en in de toekomst.

 

Ook het Vlaamse erfgoed willen we koesteren. Cultuur leidt tot gemeenschapsvorming en in Zulte is het rijke Vlaamse verenigingsleven het fundament van onze bloeiende gemeenschap en verdient ze alle mogelijke steun. 

 

Het aanzien van Zulte heeft een belangrijke gemeenschapsvormende functie zodat we trots kunnen zijn op waar we wonen, leven en werken. Daarom willen we nette en propere dorpskernen met veel groen en leefbare mobiliteit.

 

Een vrij Vlaanderen veronderstelt veiligheid. Iedere burger moet zich veilig kunnen voelen, ook in Zulte. We pleiten voor bestuurlijke handhaving waar rechtvaardigheid centraal staat. We steunen de BIN’s en het camera-netwerk dat verder wordt uitgebouwd. 

 

We willen een verantwoordelijk, slank, doelgericht bestuur in Zulte. De integratie van OCMW en gemeente is daar een mooi voorbeeld van. 

 

Verantwoordelijkheid nemen is ook ondernemen. Zultse bedrijven zijn de basis van onze welvaart en moeten alle kansen krijgen. Maar het is ook zorgen voor elkaar. Armoede bestrijdt je niet door geld uit te delen maar door mensen te helpen, bv aan een job of bij bepaalde noden. We geloven in zelfvertrouwen en in mensen die hun eigen keuzes maken. 

 

Deze geelgroene draad verbindt de dertig concrete plannen die we voor onze gemeente hebben.

Je kan ze hier onder vinden:

 

1. Deugdelijk en transparant financieel beleid met ruimte voor investeringen

Het financieel beleid is de kern van de gemeente. We moeten zorgzaam omspringen met de middelen die we via onze inwoners ter beschikking krijgen. OM duidelijk te maken dat we dit doen willen we elke zes maanden in een kort en helder overzicht aan alle inwoners duidelijk maken wat er de voorbije periode is uitgegeven en naar welke projecten deze middelen zijn gegaan. Zo krijgen de inwoners een duidelijk overzicht van wat er met hun centen gebeurd.

Om onverwachte uitgaven te vermijden moet er werk gemaakt worden van een lange termijn patrimoniumplan. Bij gebouwen heb je vaste kosten waarvan je weet dat die er na een bepaalde periode zullen aankomen. Deze moeten op voorhand ingecalculeerd worden.

2. Duurzaamheidstoets op elke beslissing van het schepencollege.

Zulte moet een duurzame gemeente worden. Er werden al enkele stappen gezet om dit te realiseren zoals het ondertekenen van het burgemeestersconvenant. Hier willen we verder ingaan. In het college moet het automatisme ontwikkeld worden om bij elke beslissing mee in te schatten wat de impact is op het milieu. Kan er bij een verbouwing energizuinig worden gewerkt? Kan rollend matirieel vervangen worden door ecologische alternatieven? Dit zijn vragen die vanzelf aan bod moeten komen.

3. Maximale budget-portefeuille voor alle beleidsdomeinen voor 6 jaar

Het financieel beleid van de gemeente moet transparant zijn. Deze transparante kan versterkt worden als de budgetten van alle beleidsdomeinen duidelijk afgelijnd zijn. De jeugd geeft hier het goede voorbeeld. De jeugdraad weet voor ieder jaar wat ze mogen uitgeven en verdeeld in overleg tussen de verschillende jeugdverenigingen dit budget volgens de noden die er zijn. Dit is een systeem dat we willen veralgemenen. Dit moet evenwel geen dogma zijn. Enige flexibiliteit moet, als daar de juiste redenen voor zijn, aanwezig zijn.

4. Invoering van 1 algemene commissie-vergadering voor de gemeenteraadsleden voor elke gemeenteraad

Nu is het zo dat indien dit nodig geacht wordt er een commissievergadering georganiseerd wordt. Deze gaat over uiteenlopende thema's en wordt bijna altijd enkel bijgewoond door de gemeenteraadsleden die lid van deze commissie zijn.

Wij pleiten voor een algemene commissie. Hierbij krijgen alle gemeenteraadsleden de kans om de nodige uitleg te krijgen en te vragen over de punten die op de komende gemeenteraad behandeld zullen worden. Hierdoor is elk gemeenteraadslid voldoende geïnformeerd en kunnen de discussies op de gemeenteraad echt ten gronde gevoerd worden.

5. Verder investeren in het (ANPR) camera-netwerk voor Zulte

Zulte moet een veilige gemeente zijn. In het verleden heeft het ANPR cameranetwerk zijn nut reeds bewezen. Dit netwerk willen we verder uitbouwen. Tevens willen we op plaatsen met weinig sociale controle beroep doen op camerabewaking om sluikstoren en vandalisme tegen te gaan.

6. Evaluatie/realisatie van voetgangerstunnel onder N43 te Zulte aan school

De N43 snijdt onze gemeente in twee delen. Deze weg is een drukke gewestweg en zorgt voor een aantal problemen. De bereikbaarheid van de school in Zulte wordt beperkt door deze weg. De oversteekplaats is wel al verbeterd door de heraanleg van deze weg. Toch vinden we dat het nog beter kan. De overstekende jongeren moeten in alle veiligheid kunnen oversteken. Bovendien zou een tunnel ervoor zorgen dat de opstopping die ontstaat als de schooldag begint of eindigt sterk verminderd kan worden.

Dit is een oplossing die op andere punten in de gemeente de veiligheid van de zwakke weggebruiker drastisch kan verhogen.

7. Invoering conformiteitsattest voor huurwoningen

We pleiten ervoor dat elke huurwoning een attest moet hebben. Dit is een attest dat in Vlaanderen reeds bestaat, maar niet overal verplicht is. Dit moet een voordeel opleveren voor zowel de huurder als de verhuurder. De huurder weet dat hij of zij een kwalitatieve woning verwerft. De verhuurder kan dan weer aantonen dat zijn woning in orde is en heeft een duidelijk attest waarop staat welke zaken aanwezig zijn bij het begin van de verhuurperiode.

Een conformiteitsattest is 10 jaar geldig. Meer info over deze attesten is beschikbaar via de vlaamse overheid en deze link.

8. Investeren in een apart en veilig fietsverbindingen met de F7

De voorbije zes jaar werden grote delen van de fietssnelweg in onze gemeente gerealiseerd. In andere gemeentes werd hier ook al werk van gemaakt waardoor je nu vrij vlot en veilig vanuit Zulte, Olsene en Machelen naar Kortrijk of Gent fietst.

Om deze mooie realisatie te optimaliseren willen we bekijken om vanuit zoveel mogelijk punten in onze gemeente fietspaden te laten aansluiten op deze fietssnelweg. Dit moet onder andere voor de schoolgaande jeugd die naar Waregem of Deinze moet om daar naar school te gaan of er de trein te nemen een veilig en volwaardig alternatief zijn. Maar ook mensen die in de streek werken kunnen zo eens op een andere manier dan met de wagen een iets verdere verplaatsing veilig maken.

9. Heraanleg van de N43 tussen Zulte en Olsene

Dit punt hoeft niet veel uitleg. In Zulte en Machelen is de N43 al heraangelegd. Nu moet er grondig werk gemaakt worden van het ontbrekende stuk.

Hierbij moet absoluut werk gemaakt worden van betere fietspaden. De huidige toestand is beneden alle peil. De gewestweg is zo centraal in onze gemeente dat deze niet alleen voor de wagen maar ook voor andere vervoersvormen een vlotte verbinding moet zijn tussen de plaatsen in onze gemeente.


 

10. Mobiel containerpark in snoei-periodes voor Olsene en Zulte

Het containerpark is geoptimaliseerd. Met het betalend maken van bepaalde fracties voldoen we aan de Vlaamse normen. Bovendien heeft het er voor gezorgd dat de buitensporig grote aanvoer van steenpuin genormaliseerd is.

Als mensen hun tuin onder handen nemen hebben ze een boel afval. Ons containerpark ligt niet centraal en dit zorgt ervoor dat mensen een behoorlijke afstand moeten overbruggen om hier van af te raken. Bovendien beschikt niet iedereen over een grote wagen of een aanhangwagen waardoor soms meerdere ritten nodig zijn. Hierin willen wij tegemoet komen door op piekmomenten een mobiel containerpark te voorzien in Zulte en Olsene. Dit zou een punt zijn waar mensen een beperkt aantal zaken kwijt kunnen. We denken hier vooral aan snoeiafval.
 

11. ‘Sponsor een zitbank’ met zitbanken-plan

Een vrij eenvoudig punten. Inwoners of verenigingen kunnen een zitbank sponsoren. Hierbij betalen zij een (deel van) zitbank en deze wordt dan ergens in de gemeente geplaatst. De naam van de schenker wordt dan met een plakaatje op de bank vermeld. Zo kunnen er meer banken in onze gemeente geplaatst worden. We geloven dat dit ten goede komt van de iets oudere inwoners die dan makkelijk een wandeling kunnen maken en er op kunnen vertrouwen dat ze op regelmatige afstand een bankje zullen vinden.

12. Opstellen bos-monitor: doelstelling + 15% extra beboste oppervlakte tegen 2025

Groen maakte een gemeente aangenaam. De hoeveelheid bos in onze gemeente is beperkt. Daarom moeten we dit nauwlettend opvolgen. Hiervoor willen we een bosmonitor instellen. Deze moet niet alleen de omvang van de bossen bewaren, maar eveneens de gezondheid van de bomen opvolgen.

Aangezien er weinig bos is, moet dit beter. Ons doel is om tegen 2025 de beboste oppervlakte met 15% te vergroten. Hiervoor moeten we de opportuniteiten die er zijn benutten. Een voorbeeld hiervan wordt momenteel gerealiseerd met de uitbreiding van het beukenbos.

13. Een wandelroute met voldoende vuilbakken en een aantal hondentoiletten.

Vaak doen mensen hun beklag over uitwerpselen op het voetpad of in de straat. Misschien al even vaak doen hondeneigenaars hun beklag over het ontbreken van vuilbakken om het nodige in kwijt te kunnen.

Wij willen op voldoende locaties vuilbakjes aanbrengen specifiek voor deze materie. Want we willen absoluut vermijden dat er ander vuil naar wordt aangetrokken.

 

14. Dierenwelzijn-monitor opstellen

Dierenwelzijn ligt ons nauw aan het hart. Hier willen we nog meer op inzetten door het instellen van een dierenwelzijnsmonitor. Hierbij willen we dat er om de zes maand gerapporteerd wordt aan het college wat de stand van zaken is. Dit in aanwezigheid van een politieambtenaar. Zo willen we het overzicht bewaren over alle zaken die lopen en indien het nodig is kordaat ingrijpen.

15. Nieuw beleidsdomein ‘AFVALBELEID’ apart van ‘milieu’, niet bij dezelfde schepen

In de lijn van duurzaamheid willen wij pleiten voor een proactiever afvalbeleid. Hierbij moet de focus liggen op het principe van "de vervuiler betaald". Zo willen we mensen aanzetten om meer na te denken over afval en hier zorgzaam mee te laten omspringen.

Door hier een afzonderlijk beleidsdomein van de te maken willen we meer aandacht creëren voor thema's als zwerfvuil en recyclage.

We zullen de evoluties op dit domein steevast blijven evalueren en eventueel implementeren. Dat moet de weg effenen voor de omschakeling van een wegwerpmodel naar een kringloopmodel.

16. Extra aandacht aan het Vlaamse woordgebruik in gemeentelijke communicatie!

Wij willen vermijden dat anderstalige termen terecht komen op borden van onze gemeente. Ook in de communicatie willen we graag dat het Nederlands bijna exclusief gebruikt wordt.

Ooit moesten Vlamingen maatschappelijk en politiek strijd leveren om zich in de eigen taal te mogen uitdrukken. Het zou getuigen van een enorme arrogantie en een totaal gebrek aan historisch besef en zelfrespect als we onze taal niet meer de moeite waard vinden en gewoonweg laten verkommeren.

 

17. Een bibliotheek-punt in elke deelgemeente, bereikbaar voor iedereen

Elke inwoner moet vlot toegang hebben tot de bibliotheek. Dit willen we optimaliseren door in iedere deelgemeente een bibliotheekpunt te voorzien. Inwoners kunnen hier hun boeken inleveren en gereserveerde boeken afhalen.

18. Opmaak Zults erfgoedplan – materieel en immaterieel

Onze gemeente heeft een rijke collectie aan erfgoed. Dit moeten we koesteren. Een inventaris moet ervoor zorgen dat we netjes alles kunnen bijhouden en weten waar het is en in welke toestand. Daarnaast willen we een lange termijn plan opstellen om ervoor te zorgen dat wat we bewaard willen zien, effectief bewaard blijft.

Omdat de gemeente hier niet alleen voor staat, moet nauwkeurig nagegaan en opgevolgd worden voor welke zaken beroep gedaan kan worden op subsidiëring.

19. Uitbouw van steunmaatregelen voor ondernemers/zelfstandigen

Winkels en ondernemingen liggen mee aan de basis van onze gemeente. De N-VA beschouwd ondernemers en kleine zelfstandigen als dappere mensen. Zij zorgen voor de levendigheid van onze gemeente, creëren jobs én dragen bij tot onze economie. We zijn ervan overtuigd dat Zulte verder economisch kan groeien, dat initiatieven geen deuren sluiten maar net kunnen openen. Met een portie creativiteit én ambitie wil de N-VA werk maken van een krachtig economisch verhaal. Een goed onderbouwd ondernemersloket, steunmaatregelen voor starters en een gezond economisch beleid is geen dan ook geen overbodige luxe.

20. Uitvoering van de sterretjesweide op de begraafplaats in Olsene

Een sterretjesweide is een plaats waar ouders van een kindje dat om welke reden dan ook geen graf heeft, toch een plaats kunnen hebben waar ze hun kindje kunnen herdenken.

21. Opzetten van uitwisselingssysteem voor vrijwilligers tussen verenigingen

Onze gemeente heeft een enorm rijk verenigingsleven. Dit moeten we absoluut koesteren. Omdat het voor vereningen niet altijd eenvoudig is, willen we hen maximaal ondersteunen. Dit willen we niet alleen doen via de ruime logistieke steun die ze krijgen via de gemeente.

We willen zorgen voor een uitwisselingsbank voor verenigingen. In dit systeem kennen we aan elke vereniging een aantal punten toe. Deze punten kunnen ze vergroten door in te gaan op vragen van andere verenigingen. Als bijvoorbeeld er bij de organisatie van een groter evenement helpende handen tekort zijn, kunnen verenigingen hun punten inzetten om bij andere verenigingen mensen te "huren". Dit levert die andere vereniging punten op die zij dan op hun beurt kunnen benutten als zij om de één of andere reden extra personeel nodig hebben.

22. Zoektocht naar een ‘Vosselare Put’ concept in onze gemeente

Het aanbod van mogelijkheden in onze gemeente mag in de zomer misschien wel iets groter zijn. In de komende periode willen we werk maken van de creatie van een plek in open ruimte waar alle inwoners zich kunnen ontspannen (en eventueel ook kunnen verfrissen).

Eventueel kan dit aangevuld worden met de mogelijkheid waarbij verenigingen hun kas wat kunnen spijzen door drankjes of hapjes aan te bieden. Dit natuurlijk met respect voor de omgeving en een aangepast sluitingsuur.

23. Opwaardering en investering in marktplein Zulte

Het marktplein in Zulte is aan vernieuwing toe. Hier willen we met een heel brede kijk aan het werk gaan. Het plein is het centrum van het dorp maar is in de week nogal verlaten. In het weekend is het dan weer overvol als het markt is.

De huidige infrastructuur is niet aangepast aan zijn rol als marktplein en creëert op weekdagen een zekere verlatenheid. Hier moet van afgestapt worden. Hierbij moet niet alleen gedacht worden aan het plein zelf maar aan alle omgevingsfactoren. (waaronder de bibliotheek, de kerk, Lys Yarns, het rusthuis, de school, ...)

24. Masterplan voor Domein Raveschoot in Olsene

Er is nood aan een plan voor het Domein Raveschoot om de noden van de gebruikers in kaart te brengen en correct te investeren in de infrastructuur voor de toekomst.

25. Optimalisatie domein Waalmeers in Zulte

Er is eveneens nood aan een plan voor het Domein Waalmeers om de noden van de gebruikers in kaart te brengen en correct te investeren in de infrastructuur voor de toekomst.

26. Screening van brandveiligheid van alle bestaande appartementsgebouwen

In de kernen van Zulte en Olsene en in beperkte mate in Machelen bevinden zich een flink aantal appartementsgebouwen.

De gemeente moet hier zijn verantwoordelijkheid nemen en samen met de brandweerd controle uitvoeren of de normen in verband met brandveiligheid in orde zijn. Deze controle moet op regelmatige basis herhaald worden.

27. Dorpsrestaurant-aanbod in elke deelgemeente

Net als in Vlaanderen neemt het aantal ouderen in onze gemeente toe. Veel van deze mensen brengen de dag door in hun eigen huisje. Om deze mensen wat meer samen te brengen of de kans te geven om goedkoop en in goed gezelschap te eten, willen we in elke deelgemeente een dorpsrestaurant voorzien.

Op deze plek willen we minstens één maal per week een maaltijd voorzien. Dit kan in samenwerking met het OCMW of het rusthuis uitgebouwd worden. Zo voorzien we een kwalitatieve maaltijd en doorbreken we de eenzaamheid (een beetje).

28. Voorzien dagopvang voor zorgvragers op nieuwe site Lys Yarns

Momenteel zijn er in onze gemeente geen opvangplaatsen voor mensen die veel zorg nodig hebben. Hierbij denken we niet alleen aan mensen die omwille van een hoge leeftijd bepaalde zorgen nodig hebben.

Op de site van Lys Yarns liggen heel wat mogelijkheden. Wij pleiten ervoor om op deze vrijgekomen ruimte een plaats te voorzien waar mensen voor wie dagdagelijkse dingen niet zo evident zijn, wel vlot terecht kunnen.

29. Betere vergoeding voor de monitoren van de speelpleinwerking

De speelpleinwerking is voor vele kinderen iets waar ze in de zomer naar uitkijken. Voor ouders is het een belangrijk alternatief en een zekerheid dat hun kinderen op een veilige en leuke manier de namiddag zullen doorbrengen.

De jongeren die zich hiervoor inzetten doen dit met hart en ziel. Hiervoor mag vanuit de gemeente de juiste appreciatie voor getoond worden. We pleiten ervoor dat de vergoeding voor deze jongeren duidelijk verhoogd wordt. (momenteel bedraagt deze 10€ per dag, dit moet echt omhoog)

30. Mini-skatepark in elke deelgemeente

We willen in elke deelgemeente een aantal betonnen consturcties voorzien waar skaters hun hart kunnen ophalen. Door op elke locatie andere constructies te voorzien zorgen we voor een breder aanbod. Zo komen jongeren van de verschillende deelgemeentes wat meer met elkaar in contact.